Προσφυγή γιατρών ΕΣΥ για τη μη απόδοση υπερωριών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε ομόφωνα την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 6 παράγρ. 1 (εύλογος χρόνος) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την περίπτωση 70 γιατρών του ΕΣΥ (προσφυγή 15938/06).

Οι 70 γιατροί, οι οποίοι εργάζονταν στο «Λαϊκό» νοσοκομείο, προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ ύστερα από άρνηση των Διοικητικών Δικαστηρίων να ανατρέψουν την απόφαση του νοσοκομείου να μην τους αποδοθούν οι υπερωρίες τις οποίες είχαν πραγματοποιήσει. Οι υπερωρίες καθορίζονταν στο 1/65 του βασικού μισθού τους και ουσιαστικά πρόκειται για επίδομα.

Το ΕΔΑΔ επεδίκασε το συνολικό ποσό των 420.000 για ηθική βλάβη, ήτοι 6.000 ευρώ στον καθένα ενάγοντα και 1.500 ευρώ συνολικά για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Η Ελλάδα οφείλει να καταβάλει τα ποσά αυτά σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα που η απόφαση τελεσιδικήσει βάσει του άρθρου 44 παράγρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων