Σχετικά με την άσκηση των γιατρών για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες.

ul>

 • Αριθμός : Υ7α/ΓΠ/οικ.115169
 • Έτος : 2009
 • Φ.Ε.Κ. : Β/1815
 •  

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000).

  2. Το αρ. 49 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουρ−γία των υπηρεσιών υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ176/τ.Α΄/2005).

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περίειδικοτήτων» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/1955). 4. Το π.δ. 415/1994 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄) «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας».

  5. Το π.δ. 147/1997 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/20.6.1997) «Τροποποίηση π.δ. 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας».

  6. Η υπ’ αριθμ. Υ7/1130/13/3/1995 εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠ και ΚΑ, με θέμα «Ο τρόπος άσκησης των για−τρών για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σύμφωνα με το π.δ. 415/1994».

  7. Την υπ’ αριθμ. 13 απόφαση της 212ης/6.7.2007 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ «Σχετικώς με τη λήψη της ειδικότητας της Ψυχιατρικής».

  8. Την υπ’ αριθμ. 7 απόφαση της 213ης/8.11.2007 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

  9. Την υπ’ αριθμ. 16 απόφαση της 218ης/6.11.2008 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ «Σχετικώς με την άσκηση των γιατρών για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητος της Νευρολογίας».

  Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Α) Για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας της Ψυχιατρικής, η εξάμηνη άσκηση στην Παθολογία και η ετήσια άσκηση στη Νευρολογία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μετά την ολική ή την μερική άσκηση στην Ψυχιατρική.

  Β) Για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, η εννεάμηνη άσκηση στην Παθολογία και η εξάμηνη άσκηση στην Ψυχιατρική είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μετά την ολική ή την μερική άσκηση στη Νευρολογία.

  Γ) Για τις λοιπές ειδικότητες όπου απαιτείται προκαταρκτική άσκηση κάτω του ενός (1) έτους, η τοποθέτηση των γιατρών θα γίνεται με ενιαίο τρόπο στην κύρια ειδικότητα και οι ιατροί θα αποσπώνται με ευθύνη των Διευθυντών των Τμημάτων για τον αντίστοιχο χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση της ειδικότητας.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ