Σχετικά με τις “αυτοδίκαιες αργίες”

p>ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810 283385 -2810 330193, FAX : 2810 330194
Web: www.ish.gr, e-mail: info@ish.gr

Ηράκλειο, 14/12/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Σ.Η.

Όπως είναι γνωστό, με το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 222/12.11.2012, τροποποιήθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο υπάγονται και όσοι ιατροί μέλη μας υπηρετούν στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Δυστυχώς, το περιεχόμενο του κεφαλαίου Ζ (Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και συγκεκριμένα αυτό των υποπαραγράφων Ζ3 (Αργία στο πλαίσιο της Πειθαρχικής και Ποινικής Διαδικασίας), οδηγούν και τον πλέον καλόπιστο στο συμπέρασμα ότι οι βουλευτές, οι οποίοι το έχουν προσυπογράψει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα και τη σημασία του περιεχομένου του νόμου αυτού.

Η, κατά τις διατάξεις αυτές, αρμοδιότητα του Υπουργού και των διοικητών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, να θέτουν σε δυνητική και αυτοδίκαιη αργία ιατρούς που υπηρετούν στον ευπαθή τομέα της Δημόσιας Υγείας, με μοναδικό κριτήριο την άσκηση πειθαρχικής διώξεως ή την παραπομπή τους ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ακόμη και πριν την έκδοση έστω και πρωτόδικης απόφασης ελληνικού δικαστηρίου, εκτός του ότι συνιστά ευθεία και κατάφωρη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους, νομοτελειακά θα οδηγήσει και στην αποψίλωση του Συστήματος Υγείας.

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία όλων των δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, και λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και την ευκολία με την οποία πλέον ο Έλληνας ιατρός καλείται να λογοδοτήσει απέναντι στην Δικαιοσύνη, κρίνεται επιβεβλημένη η επανεξέταση και η αναθεώρηση των επίμαχων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ            ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ