Συγκρότηση και Ορισμός μελών στις Επιτροπές που γνωμοδοτούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους