Συνήγορος του Πολίτη για προϋποθέσεις εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος.

p> Συνήγορος του Πολίτη για προϋποθέσεις εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος.

“Σοβαρό ζήτημα παραβίασης της νομιμότητας δημιουργεί η εμμονή της “Ενωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος” (ΕΝΕ) να αρνείται να εγγράψει νοσηλεύτριες στα μητρώα της Ενωσης, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που υπηρετούν από μακρού χρόνου σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας”, επισημαίνει στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από αναφορές που δέχθηκε από δύο νοσηλεύτριες.

Από την ΕΝΕ ως αιτιολογία μη εγγραφής των δύο νοσηλευτριών στα μητρώα της, τονίζεται ότι “αυτές όφειλαν να επικυρώσουν τα αλλοδαπά πτυχία τους με τη διαδικασία που ορίζει η Σύμβαση της Χάγης, της 5/10/1961 για την αναγνώριση ξένων δημοσίων εγγράφων”.

Ωστόσο, ο Συνήγορος τόνισε προς τη διοίκηση της ΕΝΕ και τον αρμόδιο υπουργό ότι “τούτο δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι τα εν λόγω πτυχία, των οποίων η ισοτιμία είχε αναγνωρισθεί από το κατά χρόνο αρμόδιο Συμβούλιο Ισοτιμιών ΚΑΤΕΕ, είχαν εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο της εκ μέρους της Ελλάδας κύρωση της Σύμβασης της Χάγης με το ν.1497/84 και είχαν νομίμως θεωρηθεί από τις κατά χρόνο αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές”.

Οπως σημειώνει στο πόρισμά του ο Συνήγορος, διαπίστωσε ότι “τα όργανα της ΕΝΕ εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν έως σήμερα την ίδια παράνομη πρακτική, μη αναγνωρίζοντας ούτε την εγκυρότητα της θεώρησης των παλαιών αλλοδαπών τίτλων σπουδών από τις ελληνικές προξενικές αρχές ούτε την εγκυρότητα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων αυτών από τον κατά χρόνο αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Η ανεξάρτητη αρχή απευθύνθηκε στην ΕΝΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που ανέκυψε και το οποίο “παρεμποδίζει την απρόσκοπτη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος με σοβαρές συνέπειες στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νοσηλευτριών”, αλλά η διοίκηση της ΕΝΕ παρέμεινε στην απόφασή της.

Κατόπιν αυτού, η αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απηύθυνε ερώτημα προς την ΕΝΕ, η οποία και πάλι έμεινε στις αρχικές απόψεις της.