ΣΥΡΙΖΑ-Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρα, με θέμα : « Απογραφή προσωπικού του δημοσίου»

p>    13/7/2010

    ΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τους κύριους Υπουργούς

    · Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

    · Οικονομικών

    Θέμα : « Απογραφή προσωπικού του δημοσίου»

   

    Από το Μνημόνιο Συνεννόησης Ελλάδας / ΔΝΤ / Χωρών Ευρωζώνης απορρέει η δέσμευση της κυβέρνησης να προβεί στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και στη σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Ως εκ τούτου εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Οικονομικών και άρχισε ήδη η ηλεκτρονική απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων στην ειδική Ιστοσελίδα.

    Στους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας δεδομένων της εν λόγω Ιστοσελίδας μεταξύ άλλων καθορίζεται:

    «8.Η Ιστοσελίδα Απογραφής Αμειβομένων Δημοσίου δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών /επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

    11.Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες».

    Ταυτόχρονα, με βάση το άρθρο 10 της δανειακής Σύμβασης Ελλάδας-χωρών Ευρωζώνης, οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την τήρηση από τον Δανειολήπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης και για το λόγο αυτό οι δανειστές εκπροσωπούνται από την Επιτροπή και στο πλαίσιο αυτό:

    «(α) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποστέλλει τους υπαλλήλους της ή δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για τη διενέργεια οιωνδήποτε τεχνικών, οικονομικών ή λογιστικών ελέγχων που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίους αναφορικά με τη διαχείριση του Δανείου.

    (β) Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπός του Δανειολήπτη οφείλουν να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν για τις εν λόγω αξιολογήσεις, τους οικονομικούς ή λογιστικούς ελέγχους και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν το έργο των εντεταλμένων για τη διεξαγωγή τους προσώπων. Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπός του Δανειολήπτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) πρόσβαση σε χώρους και εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται οι σχετικές πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα».

   

    Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

    Μπορούν να εγγυηθούν ότι τα στοιχεία των απογραφομένων δικαστικών λειτουργών, των δημοσίων υπαλλήλων, των μελών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των μελών των αιρετών οργάνων του α΄ και β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης δεν θα μεταφερθούν, δεν θα δημοσιοποιηθούν και δεν θα τύχουν επεξεργασίας από την Επιτροπή και μέσω αυτής από τους δανειστές μας;

   

    Ο ερωτών Βουλευτής

   

    Αλέξης Τσίπρας