Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του ύψους των χρεών των νοσοκομείων.

ΦΕΚ ΥΟΔΔ 500/27-11-09

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ Α΄ 220).

β) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄ 45).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213).

ε) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη ελέγχου των στοιχείων για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους των χρεών των νοσοκομείων, καθώς και την ανάγκη ρύθμισης των χρεών αυτών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται ομάδα εργασίας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των χρεών των νοσοκομείων και τη ρύθμιση του τρόπου πληρωμής τους και ορίζονται μέλη της οι εξής:

α. Ηλίας Πλασκοβίτης του Σπυρίδωνος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 065501, ως συντονιστής.

β. Νικόλαος Πολύζος του Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 035548.

γ. Κωνσταντίνος Ρόμπας του Σωτηρίου, Δ/ντής Διεύθυνσης Προμηθειών Υ.Υ.Κ.Α. με Α.Δ.Τ. ΑΑ 050702.

δ. Ντζιούνης Χρήστος του Σταύρου, Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κράτους, με Α.Δ.Τ. Π.281229.

ε. Μαραβελάκης Στυλιανός του Αναστασίου, Προϊστάμενος Τμήματος στη Δ23−Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κράτους, με Α.Δ.Τ. Ν 032348.

Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται απότην υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κωνσταντίνα Τσίου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ 006569.

2. Έργο της ομάδας είναι:

− Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των στοιχείων που αφορούν στα χρέη των νοσοκομείων και ο ακριβής προσδιορισμός του ύψους αυτών.

− Η μελέτη εναλλακτικών τρόπων διακανονισμού των πιστοποιημένων χρεών.

3. Η ομάδα μπορεί να ζητά την προσκόμιση οποιωνδήποτε στοιχείων από τα αρμόδια υπουργεία, τις νοσηλευτικές μονάδες και τους φορείς εποπτείας τους

και να αλληλογραφεί με αυτούς. Επίσης η ομάδα μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων και προμηθευτών για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων.

4. Η ομάδα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και οι μετέχοντες σε αυτή δεν δικαιούνται αμοιβής.

5. Η διάρκεια της ομάδας είναι δύο (2) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.−Ε. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ