θεματική ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης & Β. Ελλάδας για την Υγεία

P>Η θεματική ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης & Β. Ελλάδας για την Υγεία θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 ΕΔΟΘ τέταρτος όροφος

Προγραμμα


(προτεινόμενο)


10:00 Προσέλευση – εγγραφές


10:30  Κοινωνικοί και Οικονομικοί Προσδιοριστές της Υγείας (εισήγηση)


11:00 – 12:00  τοποθετήσεις – συζήτηση


12:00 – 12:30 Η επιστημολογική κρίση του κυρίαρχου παραδείγματος για την υγεία.


Ανάδυση του νέου παραδείγματος ολιστικής προσέγγισης – επαναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας  (εισηγήσεις)


12:30 – 13:30 τοποθετήσεις – συζήτηση


13:30 – 14:00 σύνθεση προτάσεων

ΕΛΑΦΡΟ ΓΕΥΜΑ- ΚΑΦΕΣ


Ανάλυση της κατάστασης στις υπηρεσίες υγείας


 Δημόσιος – ιδιωτικός τομέας: συνύπαρξη ή ασυμβατότητα?


16:00 – 17:00 Δημόσιος τομέας υπηρεσιών υγείας


 εισηγήσεις από τα σωματεία επαγγελματιών υγείας (γιατρών, νοσηλευτών, αποκλειστικών, κοκ) και άλλων κινήσεων


17:00 – 18:00 τοποθετήσεις συζήτηση


 Ιδιωτικός τομέας υπηρεσιών υγείας


18:00 – 18:30 Ανάλυση του παραδείγματος των ΣΔΙΤ – εισήγηση

18:30 – 19:30  εισηγήσεις από τα σωματεία επαγγελματιών υγείας (γιατρών, νοσηλευτών, αποκλειστικών, κοκ) και άλλων κινήσεων 


Προτεινόμενο περιεχόμενο και πρόγραμμα:


 τοποθετήσεις συζήτηση


19:30 – 20:30 ¶μεσοι και μεσοπρόσθεσμοι στόχοι στην πολιτική υγείας

 τοποθετήσεις συζήτηση


σύνθεση προτάσεων

Η πολιτΙκή υγείας δεν αφορά αποκλειστικά και μόνον επαγγελαμτίες υγείας αλλά ΟΛΟΥΣ!!!!


ευχές για ένα αγωνιστικό & κινηματικό 2009