Τι αποφάνθηκε το 2001 το ΣτΕ για τα ιδιωτικά ιατρεία των Πανεπιστημιακών

p>Επειδή με τις ρυθμίσεις για τους Πανεπιστημιακούς που περιέχονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας θα ξεκινήσει και πάλι συζήτηση περί του αν επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία ή όχι, για τούτο και παραθέτουμε (κλικ εδώ) την απόφαση του ΣτΕ η οποία εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του ν.2889/2001 και στην οποία αποφαίνεται ότι: 

Οι διατάξεις με τις οποίες απαγορεύεται σε πανεπιστημιακούς γιατρούς, οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές νοσοκομείων του ΕΣΥ να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα δεν αντίκεινται στο συνταγματικώς κατοχυρωμένη επαγγελματική ελευθερία. Η ένταξη πανεπιστημιακών κλινικών στο ΕΣΥ δεν αποτελεί εμπόδιο στη διδακτική και ερευνητική αποστολή τους αλλά συνάδει με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου η οποία επιβάλλει όλες οι μονάδες περίθαλψης να παρέχουν υπηρεσίες υγείας ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική ή επαγγελματική του κατάσταση. Το ασυμβίβαστο που θέσπισε ο νομοθέτης για την ως άνω κατηγορία πανεπιστημιακών γιατρών είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και επιβάλλεται προκειμένου να παραμείνουν προσηλωμένοι στο λειτούργημά τους, απαλλαγμένοι από τις εξαρτήσεις της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος.