Τιμολόγια για ιατρικά

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών οφείλουν να εκδίδουν τα νοσοκομεία, οι κλινικές και τα θεραπευτήρια για τυχόν αμοιβή που εισπράττουν κατά την αγορά συγκεκριμένων ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων μιας χρήσης και τεχνητών μοσχευμάτων, είτε αυτά αφορούν απευθείας τους ασθενείς είτε μέσω των ασφαλιστικών τους ταμείων.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και ύστερα από σχετικά ερωτήματα διευκρινίζεται ότι τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) για πωλήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή οι αποδείξεις λιανικής πώλησης προς τους ασθενείς από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα ως άνω σχετικά είδη μέσω των νοσοκομείων ή των ιδιωτικών κλινικών μπορεί να εκδίδονται από τους υπόχρεους μέχρι και τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που παραδόθηκαν τα προϊόντα.