Το ωράριο εργασίας παραμένει 7ωρο για τους γιατρούς ΕΣΥ

div style=”line-height: normal”>Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ο οποίος στο άρθρο 41 επαναφέρει το οκτάωρο στο Δημόσιο. Εικάζεται ότι με προσεχή διάταξη του συνταγματολόγου Ε. Βενιζέλου το ωράριο θα πάψει να προσδιορίζεται αριθμητικά σε ώρες και θα υπακούει στη γενική περιγραφή «από ανατολής έως δύσεως του ηλίου».

 
Να σημειώσουμε πως η σχετική διάταξη νόμου δεν θίγει  το ισχύον από το νόμο 3754/2009 επτάωρο για τους γιατρούς ΕΣΥ. Συνεπώς τυχόν έγγραφα Διοικήσεων Νοσοκομείων για το θέμα του ωραρίου, τα οποία μάλιστα θα επιφέρουν και μισθολογικές μεταβολές, θα πρέπει να εξαιρούν ρητά τους γιατρούς ΕΣΥ.
Παραθέτουμε τη διάταξη:
 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
Άρθρο 41
Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
H παράγραφος 5 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40):
αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών,
ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν εργασίες υπαίθρου,
γγ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών−επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο αα΄ υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε μηχανογραφικά κέντρα ή υπηρεσίες πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ,
δδ) για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων−Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.
β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποιαδήποτε ονομασία.
γ) Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981 έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
ε) Με την παρούσα διάταξη καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), η παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄ 284), η παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 769), η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1400/1983 (Α΄ 156).»
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμαρώστε κυβέρνηση που θέλει να εισάγει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα. Το εδάφιο γγ της διάταξης που παραθέσαμε αναφέρεται σε «χειριστές διατρητικών μηχανών», ειδικότητα που υπήρχε την δεκαετία του 70 και έκτοτε με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξέλιπε. Ευελπιστούμε σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση να υπάρξει διάταξη για τους «επιδιορθωτές λυχνιών ηλεκτρονικών υπολογιστών»!
 
 Δημήτρης Βαρνάβας