Το Τ.Τ. διευθετεί τις οφειλές των προμηθευτών των νοσοκομείων

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την διευθέτηση των οφειλών προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων από την Hellenic Postbank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διακανονισμού, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τους προμηθευτές, για ένα έτος, με σταθερό επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%), επί τη βάσει των εκχωρούμενων απαιτήσεών τους έναντι των Νοσοκομείων, την κάλυψη των οποίων εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτό, εξοφλούνται τα χρέη των προμηθευτών προς τα Δημόσια Νοσοκομεία και διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ειδικό Γραφείο της Τράπεζας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην οδό Πεσμαζόγλου 2-6, στην Αθήνα.