Το Υπ Υγείαςγια την Αποασυλοποίηση και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

p>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
Αναφορικά με την Αποασυλοποίηση και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, το ΥΥ&ΚΑ προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

   

   
«Το ΥΥ&ΚΑ έχει διαθέτει προς τους φορείς ΝΠΙΔ το 50% της
εγκεκριμένης πίστωσης για το 2007, προκειμένου να καλύψουν άμεσα τις
λειτουργικές τους δαπάνες και έχει δρομολογηθεί πρόσθετη ενίσχυση ποσού
6.000.000 Ευρώ.

   
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, το
έλλειμμα που παρουσιάζεται για το έτος 2006 ανέρχεται στο ποσό των
13.000.000 Ευρώ βάσει προϋπολογιστικών στοιχείων και για το έτος 2005
ανέρχεται στο ποσό των 1.190.000 Ευρώ βάσει απολογισμών. Επισημαίνεται
ότι το ΥΥΚΑ υποχρεούται στην κάλυψη των δαπανών που αφορούν μόνο στην
παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

   

   
Αναφορικά δε με το ειδικό (κλειστό) ενοποιημένο νοσήλιο, κατ΄άρθρο 13
του Ν.2716/1999, που δικαιούνται τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
διαθέτουν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σας ενημερώνουμε ότι
ολοκληρώνονται άμεσα οι διαδικασίες χορήγησης αδειών λειτουργίας για
τις δομές που βρίσκονται εντός Αττικής, ενώ τάχιστα η διαδικασία αυτή
θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να χορηγηθούν άδειες
λειτουργίας στις δομές εκείνες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με
τον τρόπο αυτό, θα καθίσταται πλέον δυνατή η σύναψη συμβάσεων μεταξύ
φορέων ΝΠΙΔ με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για την καταβολή του
ανωτέρω ειδικού νοσηλίου.

   

   
Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, προτίθεται το ΥΥΚΑ να
θεσμοθετήσει υποχρέωση των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
διαθέτουν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, οι οποίες έχουν
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια»του Γ΄ ΚΠΣ, να
συνάπτουν συμβάσεις με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε επίπεδο πλέον
άδειας ίδρυσης με την ταυτόχρονη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των φορέων
ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας.

   

   
Επιπροσθέτως, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ενισχύεται με την
θεσμοθέτηση Επιτροπής Εποπτείας που υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Ένταξης, έργο της οποίας είναι ο
οικονομικός-διαχειριστικός έλεγχος και έγκριση των οικονομικών
στοιχείων (προϋπολογισμών και απολογισμών) των δομών ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, που καταθέτουν τα ΝΠΙΔ, καθώς επίσης και η εν γένει
διοικητική εποπτεία της λειτουργίας των δομών αυτών, προκειμένου να
διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.

   

   
Περαιτέρω, όπως είναι ήδη γνωστό, για την οριστική επίλυση της
υποχρηματοδότησης, εξαγγέλθηκε επισήμως από τον Υπουργό κ. Δημήτρη
Λ.Αβραμόπουλο ότι στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο για τις Προμήθειες
προβλέπεται τέλος 2% επί του συνόλου των προμηθειών που αφορούν
διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
διατίθεται υπέρ της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

   

   
Πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθμισης, τοποθετώντας την σε σωστές βάσεις, ενισχύοντας
οικονομικά τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σύμφωνα με τις
προβλέψεις των κείμενων διατάξεων και με έμφαση στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο
υπηρεσιών στην κοινότητα δίνοντας προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη και στη λειτουργία Ψυχιατρικών Τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία
όλης της χώρας. Κανένας φιλοξενούμενος στις δομές ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης δεν πρόκειται να επιστρέψει σε άσυλο και δεν θα
επιτρέψουμε να επαναληφθούν θλιβερά και τραγικά φαινόμενα του
παρελθόντος.»