Τόσος σεβασμός …

div>Έχουν τόσο σεβασμό στη λειτουργία της Βουλής που βγάζουν Υπουργικές Αποφάσεις πριν καν ψηφιστούν οι νόμοι στη Βουλή.

 
Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης …και άλλες διατάξεις», ο οποίος τελεί υπό ψήφιση, με τις οποίες ορίζεται ότι ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 διαμορφώνεται από 1-1-2012 σε 0,0049