Τροποποίηση (3 η ) της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ: 11180/20.02.2020 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες»