Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με θέμα “Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους”