Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του»