Βουλή:παρέμβαση της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης.

    Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εισάγει μέτρα για να μειωθεί το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο για το κράτος όσο και για τους ίδιους τους πολίτες.

    Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η τροπολογία που υπογράφεται από τους υπουργούς Γ. Παπαθανασίου, Κ. Χατζηδάκη, Φ. Πάλλη-Πετραλιά και Δ. Αβραμόπουλο αποτελείται από δύο σκέλη σχετικά με την πολιτική για το φάρμακο:

    1. Το πρώτο σκέλος βελτιώνει περαιτέρω τον τρόπο υπολογισμού της τιμής φαρμάκου στους χονδρεμπόρους, έτσι ώστε, με παρέμβαση στη μεθοδολογία, να επιτευχθεί μείωση των τιμών διάθεσης ενός φαρμάκου. Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα η τιμή διάθεσης ενός φαρμάκου προσδιοριζόταν από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 14 παλαιότερα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία και της χαμηλότερης τιμής που καταγράφεται στα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ, πλέον η τιμή διάθεσης θα καθορίζεται από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 26 κράτη μέλη της ΕΕ.

    Με αυτό το μέτρο αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η τιμή διάθεσης και άρα εν τέλει και η λιανική τιμή πώλησης φαρμάκων, κάτι που θα έχει όφελος και για τους πολίτες, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

    2. Το δεύτερο σκέλος της ρύθμισης αφορά στην σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομίας, η οποία στόχο έχει να προωθήσει το συντονισμό δράσεων για την άμεση μηχανοργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών. Έμφαση θα δοθεί στη διασταύρωση στοιχείων μέσα από την ηλεκτρονική παρακολούθηση, τόσο της συνταγογράφησης όσο και της διάθεσής των φαρμάκων, μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και barcodes. Επισημαίνεται ότι μόνο το 2009, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα θα ανέλθει σε 9,5 δις. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται κάτω του 1,8%. Με το νέο αυτό σύστημα θα μπορέσει να γίνει αποτελεσματικότερος έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων, να υπάρξει εξορθολογισμός των δαπανών υγείας, αφού θα επιτρέψει την εξοικονόμηση μέχρι και 2 δισ. ευρώ ετησίως, και να βελτιωθούν ακόμη πιο πολύ οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης που προσφέρονται στους πολίτες.

    Πέρα από την παραπάνω τροπολογία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προτίθεται να επικαιροποιήσει την Αγορανομική Διάταξη που διέπει την διαδικασία τιμολόγησης των φαρμάκων, προβαίνοντας και σε σχετικές ανακοστολογήσεις. Στόχος είναι ένα πιο σύγχρονο και δίκαιο σύστημα που θα περιορίζει το κόστος για το κράτος και τους πολίτες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σημασία για την οικονομία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.