Ξεκίνησε το πρόγραμμα “νέων επιστημόνων” του ΟΑΕΔ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2009 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για την επιχορήγηση συνολικά 6.000 “νέων ελευθέρων επαγγελματιών (NEE) – νέων επιστημόνων” έτους 2009.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δημιουργώντας τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, συναφή με την ειδικότητά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000 ευρώ και δεν πρέπει να διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν νέοι επιστήμονες που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι καθώς και μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών (που παρέχουν υπηρεσίες, εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.
  • Να έχουν, κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ηλικία μέχρι 34 ετών, πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το ηλικιακό όριο παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του.
  • Να μην έχει παρέλθει, μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των έξι ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για όλους τους επιστήμονες πλην των ιατρών) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Για νέους επιστήμονες (πλην ιατρών) που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, το χρονικό διάστημα των έξι ετών παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρόνο των μεταπτυχιακών τους.
  • Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Να εμφανίζουν -στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ.- εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων, για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
  • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Οι υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα Νέοι Επιστήμονες, λαμβάνουν από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ «βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα».

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μέχρι και τρία μέλη εταιρειών Ομορρύθμων (Ο.Ε.), Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, ΕΠΕ ή Δικηγορικών εταιριών του π.δ. 81/2005 με την προϋπόθεση ότι, κάθε υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν:

  • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
  • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,
  • Όσοι ΝΕΕ δημιουργούν επιχείρηση για την άσκηση επαγγέλματος που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με άλλο επαγγελματία, που δραστηριοποιήθηκε στον ίδιο χώρο, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών του νέου ελεύθερου επαγγελματία στη ΔΟΥ.
  • Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ. Επιτρέπεται μόνον η έναρξη δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους 12 μήνες.