Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

 

Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της Υγείας.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για το άμεσο μέλλον, που θα εφαρμοστούν σταδιακά το πρώτο μισό του 2011, ακολουθούν τρεις κατευθύνσεις:

 1. Στο χώρο των δαπανών για φάρμακα, επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης έως το Μάρτιο του 2011 και διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων.
 2. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν την εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιατρικών παραπεμπτικών σε ιδιωτικά κέντρα έως το Μάρτιο του 2011, την ενοποίηση των πακέτων παροχών μεταξύ των διαφόρων Ταμείων (τον Ιούνιο του 2011), την κεντρικοποίηση των προμηθειών σε κάποια από τα μεγαλύτερα Ταμεία.
 3. Μειώσεις στις καθαρές λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων, μέσω της πλήρους εφαρμογής και της αύξησης των συγχρηματοδοτήσεων, της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και μέσω μειώσεων στα αναλώσιμα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Φάρμακα

Η μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της μείωσης στις προ – φόρων τιμές των φαρμάκων και των αντίστοιχων δαπανών των νοσοκομείων κατά τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ.

Προβλέπεται περαιτέρω μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων κατά 900 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της μείωσης στις τιμές των φαρμάκων και της εφαρμογής νέων διαδικασιών για τις προμήθειες.

Υπάρχει, επίσης, μείωση των αντίστοιχων δαπανών των νοσοκομείων (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για εξοπλισμό) κατά τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει να προχωρήσει σε εκτενή μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας, ενώ αλλάζει την κατανομή των σχετικών με την Υγεία αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων.

Πρωταρχικός στόχος είναι να διατηρηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία κάτω από 6% του ΑΕΠ, διατηρώντας παράλληλα καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της περίθαλψης.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η κύρια έμφαση πρέπει να δοθεί στην πειθαρχία σε μακροοικονομικό επίπεδο και στον έλεγχο του κόστους. Όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή μέτρα προς εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1 δισεκατομμύριο πρέπει να εξοικονομηθεί το 2011.

Αυτό θα φέρει το μέσο όρο δημοσίων δαπανών για φάρμακα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπου 1% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2012. Για τα φάρμακα, θα δημοσιεύεται ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, ενώ θα περιέχει σχόλια και παρατηρήσεις ανά γιατρό.

Η έκθεση και οι παρατηρήσεις εστιάζουν στη συνταγογραφική συμπεριφορά αναφορικά με τα πιο δαπανηρά και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Θα δημοσιεύεται πλήρης τιμοκατάλογος φαρμάκων στην αγορά, χρησιμοποιώντας το νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Θα ενημερώνεται ανά τρίμηνο.

Τα όρια στη μείωση τιμών φαρμάκων που τέθηκαν σε εφαρμογή όταν πρωτοεισήχθη η λίστα φαρμάκων τον Σεπτέμβριο του 2010, θα αρθούν τον Μάρτιο του 2011.

Νοσοκομεία

Αυξάνεται από τα 3 στα 5 ευρώ η χρέωση για τις τακτικές υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Συστήνεται ανεξάρτητη ομάδα εργασίας από εμπειρογνώμονες στον τομέα της Υγείας, με έργο την παραγωγή (έως τον Μάιο του 2011) λεπτομερούς έκθεσης για μία συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος Υγείας (δημόσιου και ιδιωτικού). Θα παράγει μία ενδιάμεση έκθεση το Μάρτιο του 2011.

Για το κλειστό επάγγελμα του φαρμακοποιού, προβλέπεται προώθηση πιο ελαστικών ωραρίων λειτουργίας και μείωση ελάχιστου περιθωρίου κέρδους.

Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 31 και 32 του Νόμου 3863/2010 και ειδικότερα το Συμβούλιο Συντονισμού Παροχών Υγείας (ΣΥΠΣΥ):

 • Θεσπίζει νέα κριτήρια και όρους για τη σύναψη συμβάσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΑΔ) με όλους τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και όλων των άλλων δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 για την επίτευξη του στόχου μείωσης των δαπανών.
 • Ξεκινά την από κοινού αγορά ιατρικών υπηρεσιών και αγαθών για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των δαπανών (τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με το 2010), μέσω σύναψης συμφωνιών για τις τιμές, με βάση την αγοραζόμενη ποσότητα.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επεκτείνεται και στο σύστημα παραπομπών προς άλλους γιατρούς και προς ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Κάθε Ταμείο, σε συνεννόηση με το ΣΥΠΣΥ, θεσπίζει μία διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συντάσσει τακτικές εκθέσεις (τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση), οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των υπουργείων Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και της αξιολόγησης, συντάσσεται και δημοσιεύεται έκθεση (σε ετήσια βάση) και παρέχονται σχόλια και παρατηρήσεις σε κάθε γιατρό. Σε συνέχεια της αξιολόγησης θα επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις και ποινές.

Το υπουργείο Υγείας ολοκληρώνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων, καθώς και την κεντρική διαχείριση των πληροφοριών.

Δημιουργείται ειδική υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων και για τη σύνταξη τακτικών τριμηνιαίων εκθέσεων, καθώς και μίας ετήσιας έκθεσης. Αντίγραφο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών.

Λογιστική

Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων λογιστικής, τήρησης βιβλίων (ιατρικών προμηθειών) και έκδοσης λογαριασμών, μέσω:

 • Της ολοκλήρωσης εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σε όλα τα νοσοκομεία.
 • Της χρήσης του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης και ενός κοινού μητρώου για ιατρικές προμήθειες που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Εθνικό Κέντρο Ιατρικής Τεχνολογίας για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού.
 • Του υπολογισμού των αποθεμάτων και των ροών ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακούς υλικού σε όλα τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης για τέτοιου είδους προμήθειες.
 • Της είσπραξης της προβλεπόμενης συμμετοχής των ασθενών σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ.
 • Της έγκαιρης τιμολόγησης του κόστους της θεραπείας (όχι πλέον των δύο μηνών) έναντι των ελληνικών Ταμείων και έναντι άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης Υγείας όταν πρόκειται για τη νοσηλεία μη υπηκόων ή μη μόνιμων κατοίκων.
 • Της χρήσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλες τις ιατρικές πράξεις (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ.

Γενόσημα – τιμολόγηση

Λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50% του όγκου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία έως το τέλος του 2011, θα αποτελείται από γενόσημα φάρμακα και από φάρμακα των οποίων έχει λήξει η πατέντα, ιδίως καθιστώντας υποχρεωτική την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων απ΄ όλα τα δημόσια νοσοκομεία με κριτήριο τη δραστική ουσία.

Η αρμοδιότητα τιμολόγησης των φαρμάκων μεταφέρεται στον ΕΟΦ, ενώ το υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει κι άλλες πτυχές της φαρμακευτικής πολιτικής, με σκοπό τον εξορθολογισμό των συστημάτων αδειοδότησης και τιμολόγησης φαρμάκων, καθώς και του συστήματος επιστροφής χρημάτων στους ασφαλισμένους για φαρμακευτικές δαπάνες.

Μειώνεται το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών στις τιμές λιανικής πώλησης, είτε άμεσα με μείωση στο 15% έως 20%, είτε έμμεσα με τη θέσπιση ενός συστήματος εκπτώσεων για τα φαρμακεία, για πωλήσεις πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο.

Ξεκινώντας από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ΄ αποκοπήν ποσό ή κατ΄ αποκοπή αμοιβή συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους. Μειώνεται το ποσοστό κέρδους των εταιρειών χονδρικής που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα κατά τουλάχιστον το ένα τρίτο, από τον Ιανουάριο του 2011. Τ

ον Μάρτιο του 2011, η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί στο τέλος του 2010, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ μία ενδιάμεση έκθεση πολιτικής.

Έλεγχος

Ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, έως το το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ξεκινά η δημοσίευση μηνιαίων στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των βασικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ), με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων από τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου.

Επιπλέον μέτρα Λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προώθηση χρήσης ουσιωδών όμοιων (γενόσημων) φαρμάκων, μέσω:

 • Υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους γιατρούς με κριτήριο τη δραστική ουσία.
 • Ορισμού χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς (κάτω από 60% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Καθορισμό της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60% της τιμής των αντίστοιχων επώνυμων φαρμάκων.

Επεκτείνεται το σύστημα προκαθορισμένης ανά επίσκεψη κει με ανώτατο όριο αμοιβής των γιατρών που χρησιμοποιείται σήμερα από τον ΟΑΕΕ σε όλες τις συμβάσεις μεταξύ Ταμείων και γιατρών με τους οποίους συμβάλλονται.

Το νέο σύστημα αρχίζει για νέα σύμβαση που πρόκειται να ανανεωθεί το 2011 και για όλες τις συμβάσεις το 2012. Ορίζει ελάχιστο αριθμό ασθενών ανά γιατρό, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξίσωσης μεταξύ των διαφόρων Ταμείων, αναφορικά με τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και τα πακέτα ελάχιστων παροχών, με στόχο την πλήρη εξίσωση έως το 2012, με βάση το Νόμο 3655/2008.

Περίθαλψη

Για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών:

 • Αναπροσαρμόζεται ο κανονισμός για τα δημόσια νοσοκομεία, προς την κατεύθυνση της εφαρμογής κοινής διαχείρισης/κοινής λειτουργίας μεταξύ μικρών σε κλίμακα νοσοκομείων και μεγάλων νοσοκομείων, τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια.
 • Αναθεωρούνται οι τομείς δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση αναπηριών ή θεραπεία καρκίνου, όπου κρίνεται αναγκαίο. Σε περιοχές με περισσότερα του ενός νοσοκομεία (εξαιρουμένων των πανεπιστημιακών), προβλέπεται χρήση κοινής διοίκησης και λειτουργικής υποδομής..
 • Αυξάνεται η κινητικότητα του προσωπικού στο εσωτερικό των υγειονομικών περιφερειών.

Έκθεση

Η ανεξάρτητη οάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ την τελική της έκθεση με προτάσεις πολιτικής έως το τέλος Μαίου 2011, με συγκεκριμένες συστάσεις για την αναθεώρηση των πολιτικών που εφαρμόζονται. Οι προτάσεις θα καλύπτουν τους εξής τομείς:

 • Τη διοίκηση του συστήματος Υγείας, με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού του.
 • Χρηματοδότηση: συγκέντρωση, συλλογή και διανομή κονδυλίων.
 • Εναρμόνιση των πακέτων παροχών υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των διαφόρων Ταμείων.
 • Η παροχή υπηρεσιών και κινήτρων για τους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων: Σύνδεση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παροχής υπηρεσιών.
 • Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έναντι τις εξειδικευμένης και νοσοκομειακής περίθαλψης.
 • Αποδοτικότητα στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών.
 • Κατανάλωση φαρμάκων.
 • Ανθρώπινοι πόροι.
 • Προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία, προαγωγή της Υγείας και πρόληψη των ασθενειών.
 • Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση των τεχνολογιών Υγείας και αξιολόγηση επιδόσεων.
 • Μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών.

Η έκθεση θα παράσχει ποσοτικούς στόχους στους πιο πάνω τομείς, ώστε να συμβάλλει στη διατήρηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία στο 6% του ΑΕΠ ή κάτω από αυτό.

Με βάση την έκθεση αυτή, η κυβέρνηση υιοθετεί ένα σχέδιο δράσης έως το τέλος Ιουνίου 2011, που θα περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις.

Λογιστική και έλεγχος

Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση της δραστηριότητας των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

Για το σκοπό αυτό, ορίζει ένα βασικό σύνολο δεικτών μέτρησης της δραστηριότητας και των δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ.

Διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη δημιουργία ενός βασικού συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενών.

Μέχρι το τέλος Μαίου, η κυβέρνηση ξεκινά τη δημοσίευση μηνιαίων στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης από το σύνολο των Ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου.

7η αξιολόγηση

Η κυβέρνηση καθορίζει ένα σύστημα κοστολόγησης για τα νοσοκομεία, με βάση τα ιατρικά περιστατικά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των νοσοκομείων από το 2013.

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των ειδικών σε θέματα Υγείας, παρουσιάζει έκθεση πεπραγμένων, η οποία αξιολογεί τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα.

Δ.Κ.