Υπ. Απόφαση παρακράτησης της σύνταξης ψυχοπαθών και ΑΜΕΑ που περιθάλπονται σε ΝΠΔΔ

p>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
Τμήμα B’
Αθήνα, 27 -7-2011
Αρ. Πρωτ : Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.
Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας:101 87
Πληροφορίες :Δ. Νικόλσκυ
Τηλέφωνο :210 5227700
Εσωτ. :194
FAX :210 52 301 796
e-mail :
d.nikolsky@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Πίνακα αποδεκτών για ενέργεια
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των περιθαλπόμενων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄150)
Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ Α΄30)
Των άρθρων 14 και 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81)
ΑΔΑ: 4ΑΣΔΘ-ΒΘΒ
Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76)
2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και λοιπών αναγκών, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων φορέων, Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης σε άτομα που χρήζουν ειδικής και συνεχούς μέριμνας (χρονίως πάσχοντα), την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν μόνιμης φιλοξενίας.
3.Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα με ταυτόχρονη απόδοση αυτού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται
κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) Για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%
β) Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%
γ) Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%
δ) Για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%
ε) Για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.
3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες σε μηνιαία βάση κατά τις οποίες ο περιθαλπόμενος δεν εξυπηρετείται από το νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα επιστρέφεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή είτε με
συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.
4. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υποχρεούται να ενημερώνει τον περιθαλπόμενο για την παρακράτηση του αναφερόμενου ποσοστού και να ζητάει από τον περιθαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου για την εφαρμογή της παρούσας.
5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και η διαχείριση αυτών γίνεται όπως και τα υπόλοιπα έσοδα του φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Αποδέκτες για ενέργεια
Με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας αρμοδιότητάς τους:
-1η Υγειονομική Περιφέρεια, Ζαχάρωφ 3, Αθήνα 11521
-2η Υγειονομική Περιφέρεια, Θηβών 46-48 Πειραιάς, 18543
-3η Υγειονομική Περιφέρεια, Αριστοτέλους 16, Θες/κη, 54623
-4η Υγειονομική Περιφέρεια, Αριστοτέλους 16, Θες/κη, 54623
-5η Υγειονομική Περιφέρεια, Νικηταρά 18, Λάρισσα, 54623
-6η Υγειονομική Περιφέρεια, Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών,
Πάτρα, 26441
-7η Υγειονομική Περιφέρεια, Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης, 71201
Εσωτερική διανομή:
– Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Γραφεία Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
– Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας
– Δ/νση ΑΜΕΑ