Υπ. Εργασίας: Yψηλή παραβατικότητα στις εταιρίες καθαρισμού και φύλαξης

Mε αφορμή τα γεγονότα στο Νοσοκομείο Τρικάλων και τις προσφυγές εταιρειών καθαρισμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την κατάργηση των ατομικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί απευθείας από τους φορείς του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει την υψηλή παραβατικότητα που παρουσιάζεται στον κλάδο όσο και στις εταιρείες φύλαξης από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων-εργολάβων.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία διετία 924 ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και έχουν υποβληθεί 182 μηνύσεις εις βάρος αυτών καθώς και 294 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους 1.585.466,00 ευρώ. Παραβατικότητα η οποία εντοπίζεται κυρίως στη οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών και σε ανασφάλιστη-αδήλωτη εργασία. 

Όπως σημειώνει το υπ.Έργασίας ο Ν. 4144/2013 αναφέρει ρητά ότι όταν «η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα» διαπιστώνει παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας τότε δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο σημειώνει την συνεργασία με φορείς του Δημοσίου με στόχο την ενημέρωση τους για τις παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες εταιρείες προκειμένου να επιφέρουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος, δηλ. την καταγγελία της σχετικής σύμβασης και τον αποκλεισμό του εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες μέχρι τρία έτη.

“Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσουν τις συμβάσεις τους με αυτές τις εταιρείες τόσο στο χώρο του καθαρισμού και όσο και στη φύλαξη” αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι  έχοντας επισημάνει την υψηλή παραβατικότητα των δύο κλάδων του καθαρισμού και της φύλαξης, προκρίνει την από το Νόμο προβλεπόμενη δυνατότητα υπογραφής ατομικών συμβάσεων με τους εργαζόμενους.