Υπουργείο Υγείας – Ανέγερση Νοσοκομείων Κέρκυρας, Κατερίνης και Αγρινίου από ΔΕΠΑΝΟΜ

p> Στις 30.11.2006 πραγματοποιήθηκε ευρεία και μακρά σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα την ταχύτατη αποπεράτωση των Νοσοκομείων Κέρκυρας, Κατερίνης και Αγρινίου σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού Υγείας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου.

   

    Στην σύσκεψη συμμετείχαν από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών οι:

    Κων/νος Κουκολιάς (Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού), Παναγιώτης Τσουμανής (Προϊστάμενος Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού), Κ. Μπισμπίκου (Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού), Βασίλης Πελεκάνος (Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού), Δημήτριος Σουσούνης (Προϊστάμενος Ειδικής Αρχής Πληρωμής), Ιωάννα Νικολαϊδου (Προϊσταμένη Μονάδος Ελέγχου Ειδικής Αρχής Πληρωμής), Βλάσης Σαγρέδος (Διευθυντής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), Διονύσης Γρούζης (Τμηματάρχης Διεύθυνσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), Π. Οικονόμου (Προϊστάμενος Μονάδας Ελέγχου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ιονίων Νήσων), Ερι Παναγοπούλου (Στέλεχος Μονάδος Διαχειριστικού Συστήματος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΕΥΣ)), Φωτεινή Δαλαβέρη (Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Υγεία-Πρόνοια)

    και από την Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων :

    Χρήστος Στάντζος (Διευθύνων Σύμβουλος), Σπύρος Χαμακιώτης (Γενικός Διευθυντής), Αγγελική Βιτωράτου (Προϊσταμένη Διευθύνουσας Υπηρεσίας) Παρασκευή Γκόλφη (Προϊσταμένη Τομέα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων), Χριστίνα Θεολογίτη (Προϊσταμένη Τομέα Διαχείρισης Έργων Α), Δημήτρης Δόλγυρας (Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Έργων Β). 

    
    Στη σύσκεψη συμφωνήθηκαν και αποφασίστηκαν:

   

    1. Η άμεση δημοπράτηση των έργων αποπεράτωσης.

    2. Η πλήρης χρηματοδότηση των έργων Κέρκυρας και Κατερίνης από τους πόρους του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγκεκριμένα:

    · του έργου της Κέρκυρας με 17.000.000,00 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων

    · του έργου της Κατερίνης με 15.000.000,00 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και

    · του έργου του Αγρινίου με 41.000.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

   

    Περαιτέρω το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα κινηθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων για την επίτευξη του στόχου της αποπεράτωσης των Νοσοκομείων έχει ως εξής:

   

    1. Από 04 – 10/12/2006 μεταβαίνουν 12 μηχανικοί της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων στα υπ’ όψιν έργα για την διενέργεια της τελικής επιμέτρησης επί τόπου των έργων.

    2. Έως τις 12/12/2006 εκδίδονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

    3. Στις 14/12/2006 το Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων εγκρίνει τις Μελέτες Δημοπράτησης και τις σχετικές διακηρύξεις των έργων.

    4. Στις 15/12/2006 αποστέλλονται οι διακηρύξεις προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο.

    5. Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις 15/02/2007.

    6. Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων των Νοσοκομείων Κέρκυρας και Κατερίνης ορίζεται σε 12 μήνες με πρόβλεψη στη διακήρυξη για χορήγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) για νωρίτερη παράδοση τριών μηνών όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση τα Νοσοκομεία Κέρκυρας και Κατερίνης θα παραδοθούν το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2008.

    7. Με την έναρξη των εργασιών η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων θα παρακολουθεί αυστηρά την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ποιότητα του έργου.

    8. Παράλληλα στις 20.12.2006 δημοσιεύονται οι διαγωνισμοί για την προμήθεια των Ιατρικών Εξοπλισμών των Νοσοκομείων Κέρκυρας και Κατερίνης. Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις 21/02/2007. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί πριν την παράδοση των κτιριακών έργων.