ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Οδηγίες για την τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και τη διαδικασία τοποθέτησης

p style=”background: white; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 7.5pt; line-height: 19.2pt”>Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4325/11-5-15 (ΦΕΚ47/Α), προκειμένου οι υποψήφιοι ιατροί και οι Φορείς να ενημερωθούν για  τη νέα διαδικασία έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω αρχεία:

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο τα αρχεία σε μορφή pdf:

·         ΦΕΚ 1078/B/9-6-2015

·         ΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΑΔΑ: ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5

·         ΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΔΑ: 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6

 Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί:

·         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: (περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης επικουρικού προσωπικού, αφορά τους υποψήφιους ιατρούς)

·         ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.doc (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρει)

·         Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι.doc (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

·         Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ ή ΙΙΙ ή ΙV ( Οι Ιατροί πρέπει να επιλέξουν 1 από τα 3 υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεωνπου αντιστοιχούν στις 3 περιπτώσεις από τις οποίες ο Ιατρός πρέπει να επιλέξουν 1 περίπτωση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής) Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής μιας μόνο υγειονομικής περιφέρειας ή ενός παραρτήματος του ΕΚΑΒ ή οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού πέραν αυτών που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

·         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ.doc (Αρχείο περιέχει τα παραρτήματα και τους νομούς που περιλαμβάνει)

Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι Φορείς για να αιτηθούν επικουρικό ιατρικό προσωπικό τα αρχεία είναι τα εξής:

·         ΕΓΚΥΚΛΙΟ (περιέχει όλες τις πληροφορίες στη παράγραφο Ζ. σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζουν οι φορείς για να αιτηθούν προσωπικό)

·         Υπόδειγμα Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης.doc

·         ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.xlsx

 

 Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας