Οι νέες συμβάσεις με τις καθαρίστριες στα νοσοκομεία

Οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται για κάθε εργαζόμενη άνω των 25 ετών, για οκτάωρο και πενθήμερη εργασία, στα 575,96 ευρώ.


Διευκρινίσεις ως προς το μισθολογικό και το γενικότερο καθεστώς απασχόλησης των καθαριστριών, που προσλαμβάνονται στα δημόσια νοσοκομεία με ατομικές συμβάσεις, έδωσε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας.


Ως προς τις μισθολογικές παροχές των ατομικών συμβάσεων καθαριότητας:


Όσοι συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές λαμβάνουν τον μισθό που θα ελάμβανε ένας νεοπροσλαμβανόμενος στον τομέα της καθαριότητας, που αποτελεί άλλωστε και το βασικό αίτημα όλων των εργαζόμενων και των σωματείων (μισθό δημοσίου ΥΕ).


Όπως συμβαίνει σε ολόκληρο το Δημόσιο δεν υπάρχει 13ος και 14ος μισθός, αλλά υπάρχουν μία σειρά εργασιακών και κοινωνικών επιδομάτων, που είτε δεν δίνονται είτε δεν προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία του ιδιωτικού τομέα.


Στις ατομικές συμβάσεις προβλέπονται οικογενειακό επίδομα τέκνων, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που δεν υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα.


Μία αναλυτική σύγκριση των μισθών που λαμβάνει ένα υπάλληλος στον εργολάβο και ένα υπάλληλος με ατομική σύμβαση δείχνει ότι ουσιαστικά υφίσταται σημαντική αύξηση (αν όχι διπλασιασμός) των αποδοχών του.


Μισθός


Ο καθαρός μισθός των εργαζόμενων με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου διαμορφώνεται ως εξής:


Με βάση ρητή διάταξη του νόμου (άρθρο 97 του ν.4386/2016), η μηνιαία αποζημίωση περιλαμβάνει πάσης φύσεως αποζημιώσεις, επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται για τον αντίστοιχο υπάλληλο του Δημοσίου.


Συνεπώς, με βάση τον ν.4354/2015 (Α’176) και τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια στην υπ’αριθμ.πρωτ.2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7), καθαρίστρια με ένα τέκνο, η οποία εργάζεται 8ωρο – 5ήμερο σε νοσοκομείο, αμείβεται ως εξής:


Εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο Εισαγωγής 1 Υ.Ε.= 780 ευρώ + 50 ευρώ (οικογενειακή παροχή, άρθρο 15 ν.4354/2015) + 150 ευρώ (Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας βάσει της YA2/31081/0022/ΦΕΚ1399/2012 ΚΥΑ) Σύνολο= 980 ευρώ.


Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις είναι κανονιστικού χαρακτήρα και ισχύουν για όλο τον Δημόσιο τομέα.


Συνεπώς, το σύνολο μεικτών (χωρίς εργοδοτικές εισφορές) ανέρχεται σε 980 ευρώ. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται ως εισφορές μόνον οι εργατικές κρατήσεις, καθώς οι εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται επιπλέον στο ανωτέρω ποσό (ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 97 του ν. 4368/2016) και καταβάλλονται από το κράτος.


Επίσης, μπορεί να προκύψει μικρή παρακράτηση φόρου, αφού η ανωτέρω αμοιβή φορολογείται ακριβώς όπως η αμοιβή από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα άρθρο 12, παρ.2, εδ. στ΄ του Ν. 4172/13.


Έτσι, εφόσον εντάσσεται σε ασφαλιστικό πακέτο αυξημένων εισφορών [υπ’αριθμ. 105 (Μεικτά-ΤΕΑΜ-Βαρέα)] το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε: 980 ευρώ – 18,95%= 794,29 ευρώ. Το δε συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό ανέρχεται σε: [9.531,48 ευρώ (- φόρος εισοδήματος κατ’ ανώτατο όριο 100 ευρώ)]= 9.431,48 ευρώ.


Εργολάβος


Ο μισθός για κάθε ατομική σύμβαση που υπόκειται στον εργολάβο καθαριότητας, ακολουθεί το ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη που ανέρχεται σε 26,18 ευρώ, με βάση τον ν.4092/2012 και την ΠΥΣ 6/2012 (ΦΕΚ Α’ 38).


Συνεπώς οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται για κάθε εργαζόμενο/η άνω των 25 ετών, για 8ωρο – πενθήμερη εργασία, στα (26,18 ευρώ x 22 ημέρες κατά μέσο όρο ανά μήνα=) 575,96 ευρώ.


Διαφορά αποδοχών μεταξύ εργολαβικών και ατομικών συμβάσεων κατ’ έτος ανά εργαζόμενη στο παραπάνω παράδειγμα που αφορά στην μεγαλύτερη κατηγορία των περιπτώσεων: μηνιαίως σε μεικτά [980 ευρώ – (575,96 ευρώ x 14 μισθούς ÷ 12 μήνες)=] 308,04 ευρώ, σε καθαρό ποσό (794,29 ευρώ – 10 ευρώ φόρος – 544,61 ευρώ=) 239,68 ευρώ και ετησίως σε καθαρό ποσό (9.431,48 ευρώ – 6.535,32 ευρώ =) 2.896.16 ευρώ.


Δηλαδή 2.896.16 ευρώ λαμβάνει περισσότερα μία εργαζόμενη στις ατομικές συμβάσεις έναντι των εργολαβικών συμβάσεων, στην καλύτερη περίπτωση που ο εργολάβος δεν παραβιάζει (ως συνήθως) την εργατική νομοθεσία.


Βαρέα


Ως προς τα Βαρέα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ισχύουν τα εξής:


Για έως πέντε ώρες εργασία ανά ημέρα ανά εργαζόμενο, οι ασφαλισμένοι εντάσσονται στο πακέτο ασφάλισης 101 ΙΚΑ ΜΕΙΚΤΑ ΤΕΑΜ.


Για έξι ώρες και πάνω ώρες εργασία ανά ημέρα ανά εργαζόμενο οι ασφαλισμένοι εντάσσονται στο πακέτο ασφάλισης 105 (βαρέα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).


Σχετική εγκύκλιος είναι η υπ’αριθμ. Α32/1207/5/23-9-2014 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ στον Δημόσιο Τομέα και ειδικά στα Ν.Π.Δ.Δ..


Συνεπώς, οι περισσότεροι εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις είναι ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς οι περισσότερες συμβάσεις αφορούν τουλάχιστον εξάωρη καθημερινή εργασία.


Σε κάθε περίπτωση, ένταξη στα Βαρέα σημαίνει και λιγότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, το ποσό εργατικών εισφορών που παρακρατούνται από την μηνιαία αποζημίωση στο απλό πακέτο ασφάλισης (101) είναι 15,50 %, ενώ στην περίπτωση ένταξης στα Βαρέα ανέρχεται σε 18,95 %.


Άδειες


Ως προς τις κανονικές -αναρρωτικές άδειες, με βάση το άρθρο 684 ΑΚ (Π.Δ. 456/1984), δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην παροχή του έργου ο καθαριστής από άλλο πρόσωπο.


Εφόσον συνεπώς δεχόμαστε ως υποχρέωση των εργαζομένων να παρέχουν το έργο εντός ενός χρονικού πλαισίου ανάλογου του Δημοσίου υπαλλήλου, πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να δεχθούμε ότι έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα στον χρόνο εργασίας όπως ορίζονται ν.3528/2007 Άρθρο 48, δηλαδή το δικαίωμα στην κανονική άδεια.


Για τον ίδιο λόγο και με βάση το άρθρο 281 ΑΚ, σε περίπτωση βραχυχρόνιας ασθένειας ο καθαριστής/στρια δεν χάνει το δικαίωμά του/της σε αποζημίωση. Αυτά προβλέπονται στην Α2β/Γ.Π.46113/30-06-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.


Υφίσταται, ωστόσο, ζήτημα ως προς την αποζημίωση της άδειας εγκυμοσύνης και τούτο διότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλους τους ασφαλισμένους της με σύμβαση έργου στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, δεν αναγνωρίζει το σχετικό δικαίωμα.


Για αυτό, το υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επαφή προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος και την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος.


Προαιρετικότητα: Η προαιρετικότητα ήταν αναγκαία προκειμένου να είναι συμβατή η διάταξη με το Σύνταγμα, αλλά και με το Κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 24/2014/ΕΕ). Σε κάποιες περιπτώσεις, θα ήταν αναγκασμένα τα νοσοκομεία να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις, ενώ δεν προκύπτει σαφές δημοσιονομικό όφελος, ή να ματαιώνουν συμβάσεις που βρίσκονταν ήδη σε ώριμο στάδιο για την σύναψή τους, με αποτέλεσμα την πιθανή ευθύνη των Διοικήσεων και του Δημοσίου έναντι των εργολάβων.


Σύμβαση


Το υπουργείο Υγείας παραθέτει μία σύμβαση εργαζόμενης από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Άγιος Ανδρέας”, η οποία αναφέρει τα εξής:


                             ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


Στην Πάτρα, σήμερα την 14/7/2016, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Καλαβρύτων αρ. 37, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την …………………. εκτελούσα καθήκοντα Διοικητή, κάτοικο της οδού ……………………….. στην ……… Πατρών, δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 ΦΕΚ81 Α – 4/4/2005 και η …………………………………… η οποία κατοικεί στην Πάτρα, Οδός ……………………… , Αρ….., Τ.Κ…………., με Α.Δ.Τ. ……………….., Α.Φ.Μ……………….., Γ΄ Δ.Ο.Υ. τηλ. ………………… συμφωνούν και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:


Το πρώτο συμβαλλόμενο, συνάπτει ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου με την δεύτερη συμβαλλόμενη, κατόπιν αιτήσεως της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 και τις τροποποιήσεις του, καθώς και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ.22273/22-3-2016, Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11-4-2016, Α2β/Γ.Π. 46113/30-6-2016, εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και την υπ’ αριθμόν 26/21-6-2016 απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, με τους κάτωθι όρους:


Αντικείμενο Έργου


Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του κτιριακού ή του προαύλιου χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (όλα τα κτήρια Γ.Ν.Π., 409, Κ.Ψ.Υ., ΔΙΕΚ, Ν.Μ.Θ.), βάσει του ειδικότερου προγραμματισμού του Τμήματος Επιστασίας – Ιματισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση.


Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας (ενδεικτικά) το σκούπισμα, σφουγγάρισμα των δαπέδων, καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, συγκέντρωση-μεταφορά απορριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που κατ’ αντικείμενο σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή, και σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα των όρων παροχής έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.


Τα υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου παρέχονται από το νομικό πρόσωπο και θα χορηγούνται με ευθύνη του Τμ. Επιστασίας – Ιματισμού.


Τόπος Παροχής Εργασίας


Το έργο θα παρέχεται στους εξής χώρους του Γ.Ν.Π.: όλα τα κτήρια του Γ.Ν.Π. (Μονάδα Βάσης), 409 (Δορυφορικό Τμήμα), Κ.Ψ.Υ., ΔΙΕΚ, Ν.Μ.Θ. της κτιριακής δομής του νομικού προσώπου και των προαύλιων χώρων αυτών.


Ο χώρος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιηθεί μονομερώς από το νομικό πρόσωπο, με αλλαγή του προγραμματισμού καθαριότητας από το Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.


Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού


Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου ορίζεται από 14/07/2016 έως 31/12/2016. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.


Το έργο θα παρέχεται από την αντισυμβαλλόμενη στα εξής χρονικά πλαίσια: σε κυκλικό 8ωρο ωράριο πενθήμερης εργασίας και θα περιλαμβάνει και Κυριακές, Αργίες, Νύχτες. Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από την αντισυμβαλλόμενη, θα διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Τμήμα Επιστασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, εκτάκτων αναγκών κλπ.


Η αντισυμβαλλόμενη δικαιούται ανάπαυση δύο ημερών (κανονική άδεια) ή αντίστοιχη δυνατότητα απουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας κατά τη διάρκεια εκάστου μήνα.


Αμοιβή Έργου


Η αμοιβή για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 780,00€ (πλέον εργοδοτικών εισφορών ποσού 253,06€ συν 150,00€ ανθυγιεινό επίδομα).


Συνολικό ποσό: 1.183,06€. Στο ανωτέρω ποσό θα προστεθούν τα οικογενειακά επιδόματα της αντισυμβαλλομένης εφόσον τα δικαιούται. Το τελικό καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής κάθε μήνος θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήμερο του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μηνός από το νομικό πρόσωπο στην αντισυμβαλλόμενη, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου. Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, καθώς και ότι εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο.


Η δεύτερη συμβαλλόμενη ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.


Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, η δεύτερη συμβαλλόμενη δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους, με βάση σύμβαση εργασίας.


Όροι παροχής έργου


Η δεύτερη συμβαλλόμενη οφείλει:


Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, των οποίων έχει αναλάβει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την αντισυμβαλλόμενη.


Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση κωλύματος για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το νομικό πρόσωπο για τον προγραμματισμό της καθαριότητας.


Να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που της έχει διατεθεί και είναι κατάλληλος για τον χώρο που της ανατέθηκε.


Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συντρέχει στον χώρο λειτουργίας του νομικού προσώπου.


Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, των κανονιστικών πράξεων και των αποφάσεων της Διοίκησης του νομικού προσώπου.


Καταγγελία – Λύση Σύμβασης


Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου στην παρ. 3i της παρούσας χρόνου ή μετά από καταγγελία.


Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση παραβίασης από την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της παρούσας, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση.


Σε κάθε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας (πλημμελείς εργασίες καθαριότητας, άρνηση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας) μετά από έγγραφη όχληση των αρμοδίων (προϊσταμένων, μελών επιτροπής παρακολούθησης του έργου, Προϊστ/νης Τμ. Επιστασίας – Ιματισμού) και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ή του Διοικητή εφόσον δεν υφίσταται Δ.Σ., το νομικό πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση.


Το νομικό πρόσωπο θα ορίσει επιτροπή για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης”.


ΔΗΜ.Κ.