Στο…πόδι έγιναν οι υπολογισμοί για το χρονοεπίδομα των πρώην γιατρών του ΕΟΠΥΥ που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ

Βεβιασμένα και χωρίς να συνοδεύονται από ακριβές υπολογισμένο ποσό, διαμορφώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο οι αποφάσεις των ΥΠΕ για τους πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που είναι σήμερα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Τον δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν χιλιάδες πρώην γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν στο σύστημα ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και ο υπολογισμός του χρονοεπιδόματος δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά παράμετροι που αφορούν το κόστος.

Αυτό προκύπτει από τις επαφές που είχε ομάδα της Ομοσπονδίας Συλλόγου Υγεινομικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ – ΕΟΠΥΥ) με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Η ομάδα απαρτίζεται από τα μέλη του συμβουλίου Α. Αποστολόπουλο, Δ. Κεμενέ, Κ Αγγιστριώτη και Γ. Ατματζίδης και έχει ως σκοπό να παρακολουθεί την κατάρτιση της σχετικής τροπολογίας.

Με βάση την τροπολογία, θα γίνει αναγνώριση της προϋπηρεσίας των γιατρών και – κατά συνέπεια – θα υπολογιστεί το χρονοεπίδομα, ώστε να γίνει το ταχύτερο δυνατό η πλήρης μισθολογική ένταξή τους στο ΕΣΥ.

Από τις επαφές της ομάδας με διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Υγείας, προκύπτουν τα εξής:

Η τροπολογία έχει διαμορφωθεί και έχει τεθεί υπό την έγκριση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Εκκρεμεί η πλήρης καταγραφή του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και της προϋπηρεσίας του καθενός, ώστε να γίνει ακριβής υπολογισμός και έγκριση της δημοσιονομικής δαπάνης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Βεβιασμένα

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του υπουργείου, οι αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της 19ης και της 31ης Δεκεμβρίου 2014, για ένταξη στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ διαμορφώθηκαν βεβιασμένα:

Δεν συνοδεύονται από το ακριβές υπολογισμένο ποσό, μέσω των εγκριτικών πράξεων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και συνεπώς πρέπει να γίνει νέος ακριβής υπολογισμός.

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί το θέμα μέσω συχνών επαφών με διευθυντές του υπουργείου Υγείας και με την παρουσία του δικηγόρου Δ. Βασιλείου.

Δ.Κ.