Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1α της Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ Β’3958) 18 Ιουνίου 2019