Απόφαση κατανομής ποσού 2.000.000,00 ευρώ, προσδιορισμού των δικαιούχων, καθορισμού της διαδικασίας και του ελέγχου της διάθεσης του ποσού αυτού καθώς και ρύθμισης των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021 1 Φεβρουαρίου 2022

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2022» 3 Ιανουαρίου 2022

«Καθιέρωση Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων- Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2022 3 Ιανουαρίου 2022